Arhiva prezentacija

Ovde su predstavljeni radovi saopšteni na Simpozijumima Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore. Radovi su razvrstani po sekcijama. Svi radovi objavljeni u zbornicima su recenzirani od strane Redakcionog odbora. Za sve iznesene tvrdnje i rezultate odgovorni su sami autori.

2017. godina

XXIX Simpozijum DZZSCG, 27-29. Septembar, Srebrno jezero, Srbija

Opšti problemi zaštite od zračenja

 1. Dilema LNT ili HORMESIS model u zaštiti od zračenja i nuklearno oružje, Marko Ninković

Radioekologija i izlaganje stanovništva

IMG_6904-1

 1. Monitoring radioaktivnosti životnoj sredini u okolini nuklearnih objekata u Srbiji tokom 2014-2016. godine, Ivan Knežević
 2. Kako procijeniti efektivne doze od ingestije C-14, Ines Krajcar Bronić
 3. Faktorska analiza specifičnih aktivnosti berilijuma-7 i olova-210 u prizemnom sloju vazduha, i meteoroloških parametara, Jelena Ajtić
 4. Korelacija radijacionih parametara i količine padavina prilikom monitoringa radioaktivnosti u okolini nuklearnih objekata, Vesna Radumilo
 5. Radionuklidi u lancu ishrane na području Opštine Grocka, Branislava M. Mitrović
 6. Interna kontrola kvaliteta korišćenja referentnih materijala, Irena Tanasković
 7. Određivanje specifične aktivnosti tricijuma u uzorcima vode i padavina iz okoline JP „Nuklearni objekti Srbije”, Marija Lekić

Radon

IMG_6970-1

 1. Korišćenje multivarijantne analize za predviđanje geogenog radonskog potencijala, Sofija Forkapić
 2. Istraživanje korelacija sadržaja radionuklida i geohemijskih karakteristika zemljišta Vojvodine, Sofija Forkapić
 3. Merenje ekshalacije radona iz građevinskih materijala, Predrag Ujić
 4. Ispitivanje brzine ekshalacije radona: Uticaj sprašenosti i vlažnosti uzorka, Igor Čeliković
 5. Difuzija radona i torona difuzinonim komorama, Vladimir M. Marković
 6. Difrakciona slika tragova u trag detektorima, Nenad Stevanović
 7. Studija slučaja sezonske varijacije koncentracije radona u porodičnoj kući u Srbiji, Vladimir Udovičić
 8. Nacionalni program merenja radona – rezultati merenja u Srbiji, Maja Eremić Savković

Zaštita od zračenja u medicini

IMG_6988-1

 1. Kontrola kvaliteta stomatoloških rendgen-aparata, Zoran Mirkov
 2. Monitoring doze za očno sočivo, Olivera Ciraj Bjelac
 3. Procena doze za očno sočivo za profesionalno izložena lica tokom CRT procedura, Vojislav Antić
 4. Dose management and optimization in computerized tomography in Croatia – First results of the IAEA project, Ana Diklić

Biološki efekti jonizujućih zračenja

IMG_7010-1

 1. Genotoksični markeri u limfocitima periferne krvi u odgovoru na delovanje jonizujućeg zračenja, Jelena Pajić

Dozimetrija

IMG_7013-1

 1. Monte Karlo simulacija radijacionih oštećenja u zaštitnim materijalima neutronskih izvora, Predrag Božović
 2. Procena izlaganja radiološkog osoblja u domovima zdravlja, Jelica Kaljević
 3. Radiološka karakterizacija industrijskog objekta – nekadašnjeg pogona za proizvodnju fosforne kiseline „Eliksir Zorka – mineralna đubriva d.o.o. Šabac”, Nevena Zdjelarević

Radioaktivni otpad i dekontaminacija

IMG_7044-1

 1. Stabilnost Co2+, Sr2+ i Ni2+ jona sorbovanih otpadnim keramičkim pločicama i crepom, Marija Šljivić-Ivanović
 2. Uklanjanje, kondicioniranje i skladištenje iskorištenih radioaktivnih izvora u Crnoj Gori, Nikola Svrkota
 3. Upravljanje radioaktivnim otpadom u institucijama zdravstvene zaštite, Slavko Dimović

Nejonizujuća zračenja

 1. Statistička analiza rezultata merenja intenziteta električnog polja u okolini baznih stanica, Mladen Koprivica
 2. Merenje izlaganja Sunčevom ultravioletnom zračenju: Stara Planina, Srbija i Val Soni, Francuska, Jelena Ajtić

Metode detekcije i merna instrumentacija

 

 1. Niskofonska laboratorija instituta za fiziku – prvih dvadeset godina –, Vladimir Udovičić
 2. Uticaj usitnjenosti uzorka i geometrije merenja na rezultate ispitivanja sadržaja radionuklida u uzorku granita, Vesna Arsić
 3. Primena Monte-Karlo simulacija za In-situ gama spektrometriju, Dušan Mrđa
 4. Optimizacija uslova merenja na tečnom scintilacionom spektrometru za određivanje tricijuma u vodama nakon obogaćenja, Marija Janković

Regulativa, edukacija i javno informisanje

IMG_6980-1

 1. Arhuska konvencija kao putokaz za zaštitu od jonizujućih zračenja pomoću slobodnog pristupa informacijama, Aleksandar Žigić
 2. Radijacioni rizik, Slavica Ivković
 3. O granicama sadržaja radionuklida u hrani i hrani za životinje u normalnim uslovima, Slavica Ivković
 4. Znanje učenika srednjih škola o delovanju Sunca: poređenje rezultata iz 2008., 2012. i 2016. godine, Suzana Miljković

Posteri

IMG_6893-1

 1. Aktivnost 137Cs u mleku i mlečnim proizvodima u Srbiji tokom 2016. godine, Dubravka Vuković
 2. Praćenje promene sadržaja urana u vodi za piće iz beogradskog vodovoda tokom višegodišnjeg perioda, Miloš Rajković
 3. Distribucija prirodnih radionuklida u obradivom zemljištu jugoistočnog Beograda, Nataša B. Sarap
 4. Distribucija masenih koncentracija kalijuma, torijuma i uranijuma u zemljištu sa teritorija većih gradova Srbije, Ljiljana Janković Mandić
 5. Natural and Artificial Radionuclides in Moss Samples from the Region of Northen Greece, Betsou Chrysoula
 6. Ukupna alfa i beta aktivnost u glini i uticaj gline na dinamiku oscilatorne BRIGGS-RAUSCHER reakcije, Bojan Ž. Janković
 7. Procjene gustine fluksa radona iz tla za teritoriju Crne Gore, Nikola Svrkota
 8. Procjena doze terapijskog linearnog akceleratora izvan polja zračenja pri korištenju različitih tehnika zračenja, Milomir Milaković
 9. Spektralne karakteristike FFF terapijskih fotonskih snopova merene fotoaktivacijom 115mIn, Arpad Toth
 10. Monte Karlo simulacija fona HPGe detektora od radionuklida, kosmičkog i skyshine zračenja, Dimitrije Maletić
 11. Uticaj kalibracije efikasnosti na određivanje koncentracije 7Be i 210Pb u vazduhu, Milica Rajačić
 12. Uticaj metode pripreme uzoraka na merenje niskih koncentracija radiocezijuma u vodi – pregled rezultata interkomparacije, Jelena Krneta Nikolić
 13. Varijacije pri određivanju specifičnih aktivnosti u uzorcima zemljišta za različite geometrije i HPGe detektore, Mirjana Đurašević
 14. In situ and laboratory gamma spectrometry measurements in the moss, Gordana Pantelić
 15. Konstrukcija sekundarnog etalona za operacionu veličinu Hp(3) pomoću Monte Karlo simulacija, Sandra Ćeklić
 16. Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze pasivnim dozimetrima prilikom izvođenja HBRN obuke, Jelena Stanković Petrović
 17. Provera apsorbovanih doza u vodi u radioterapijskim ustanovama Srbije u 2016. godini, Đorđe Lazarević
 18. Ispitivanje sadržaja radionuklida u lišajevima iz hangara H2, Nataša Lazarević
 19. Poređenje sorpcionih afiniteta različitih otpadnih materijala prema jonima Sr2+ iz rastvora, Marija Šljivić-Ivanović, Mihajlo Jović
 20. Biosorpcija Mn2+ jona iz vodenih rastvora, Marija Šljivić-Ivanović
 21. Poređenje rezultata merenja koncentracije radona pomoću ugljenih kanistera i trag detektora, Miloš Živanović
 22. Određivanje korekcionih faktora za koincidentno sumiranje u slučaju tačkastog izvora 88Y, Aleksandar Jevremović
 23. Razlika između odziva RADFET u statičkom i dinamičkom on-line mernom sistemu prilikom izlaganja gama zračenju Co-60, Srboljub Stanković
Scroll to Top