Arhiva prezentacija

Ovde su predstavljeni radovi saopšteni na Simpozijumima Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore. Radovi su razvrstani po sekcijama. Svi radovi objavljeni u zbornicima su recenzirani od strane Redakcionog odbora. Za sve iznesene tvrdnje i rezultate odgovorni su sami autori.

2017. godina

XXIX Simpozijum DZZSCG, 27-29. Septembar, Srebrno jezero, Srbija

Opšti problemi zaštite od zračenja

 1. Dilema LNT ili HORMESIS model u zaštiti od zračenja i nuklearno oružje, Marko Ninković

Radioekologija i izlaganje stanovništva

 1. Monitoring radioaktivnosti životnoj sredini u okolini nuklearnih objekata u Srbiji tokom 2014-2016. godine, Ivan Knežević
 2. Kako procijeniti efektivne doze od ingestije C-14, Ines Krajcar Bronić
 3. Faktorska analiza specifičnih aktivnosti berilijuma-7 i olova-210 u prizemnom sloju vazduha, i meteoroloških parametara, Jelena Ajtić
 4. Korelacija radijacionih parametara i količine padavina prilikom monitoringa radioaktivnosti u okolini nuklearnih objekata, Vesna Radumilo
 5. Radionuklidi u lancu ishrane na području Opštine Grocka, Branislava M. Mitrović
 6. Interna kontrola kvaliteta korišćenja referentnih materijala, Irena Tanasković
 7. Određivanje specifične aktivnosti tricijuma u uzorcima vode i padavina iz okoline JP „Nuklearni objekti Srbije”, Marija Lekić

Radon

 1. Korišćenje multivarijantne analize za predviđanje geogenog radonskog potencijala, Sofija Forkapić
 2. Istraživanje korelacija sadržaja radionuklida i geohemijskih karakteristika zemljišta Vojvodine, Sofija Forkapić
 3. Merenje ekshalacije radona iz građevinskih materijala, Predrag Ujić
 4. Ispitivanje brzine ekshalacije radona: Uticaj sprašenosti i vlažnosti uzorka, Igor Čeliković
 5. Difuzija radona i torona difuzinonim komorama, Vladimir M. Marković
 6. Difrakciona slika tragova u trag detektorima, Nenad Stevanović
 7. Studija slučaja sezonske varijacije koncentracije radona u porodičnoj kući u Srbiji, Vladimir Udovičić
 8. Nacionalni program merenja radona – rezultati merenja u Srbiji, Maja Eremić Savković

Zaštita od zračenja u medicini

 1. Kontrola kvaliteta stomatoloških rendgen-aparata, Zoran Mirkov
 2. Monitoring doze za očno sočivo, Olivera Ciraj Bjelac
 3. Procena doze za očno sočivo za profesionalno izložena lica tokom CRT procedura, Vojislav Antić
 4. Dose management and optimization in computerized tomography in Croatia – First results of the IAEA project, Ana Diklić

Biološki efekti jonizujućih zračenja

 1. Genotoksični markeri u limfocitima periferne krvi u odgovoru na delovanje jonizujućeg zračenja, Jelena Pajić

Dozimetrija

 1. Monte Karlo simulacija radijacionih oštećenja u zaštitnim materijalima neutronskih izvora, Predrag Božović
 2. Radiološka karakterizacija industrijskog objekta – nekadašnjeg pogona za proizvodnju fosforne kiseline „Eliksir Zorka – mineralna đubriva d.o.o. Šabac”, Nevena Zdjelarević

Radioaktivni otpad i dekontaminacija

 1. Stabilnost Co2+, Sr2+ i Ni2+ jona sorbovanih otpadnim keramičkim pločicama i crepom, Marija Šljivić-Ivanović
 2. Uklanjanje, kondicioniranje i skladištenje iskorištenih radioaktivnih izvora u Crnoj Gori, Nikola Svrkota
 3. Upravljanje radioaktivnim otpadom u institucijama zdravstvene zaštite, Slavko Dimović

Nejonizujuća zračenja

 1. Statistička analiza rezultata merenja intenziteta električnog polja u okolini baznih stanica, Mladen Koprivica
 2. Merenje izlaganja Sunčevom ultravioletnom zračenju: Stara Planina, Srbija i Val Soni, Francuska, Jelena Ajtić

Metode detekcije i merna instrumentacija

 1. Niskofonska laboratorija instituta za fiziku – prvih dvadeset godina –, Vladimir Udovičić
 2. Uticaj usitnjenosti uzorka i geometrije merenja na rezultate ispitivanja sadržaja radionuklida u uzorku granita, Vesna Arsić
 3. Primena Monte-Karlo simulacija za In-situ gama spektrometriju, Dušan Mrđa
 4. Optimizacija uslova merenja na tečnom scintilacionom spektrometru za određivanje tricijuma u vodama nakon obogaćenja, Marija Janković

Regulativa, edukacija i javno informisanje

 1. Arhuska konvencija kao putokaz za zaštitu od jonizujućih zračenja pomoću slobodnog pristupa informacijama, Aleksandar Žigić
 2. Radijacioni rizik, Slavica Ivković
 3. O granicama sadržaja radionuklida u hrani i hrani za životinje u normalnim uslovima, Slavica Ivković
 4. Znanje učenika srednjih škola o delovanju Sunca: poređenje rezultata iz 2008., 2012. i 2016. godine, Suzana Miljković